Regulamin konkursu

Warunki konkursu

I. Postanowienia podstawowe

1.1. Organizatorem konkursu jest firma THEMIRA s.r.o. z siedzibą pod adresem Okružní 974, 549 41 Červený Kostelec , Republika Czeska, ID: 60914980 (zwana dalej „organizatorem”), jako operator serwerów www.terrymoda .cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl .

1.2. Wielu uczestników konkursu, którzy spełniają poniższe zasady, walczy o zwycięstwo („Konkurs”).

1.3. Nagrodą jest 12 bonów (każdy bon o wartości 400 zł) na zakup tkanin (zwanych dalej "nagrodą") w sklepach internetowych www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl. Każdy indywidualny bon będzie ważny przez jeden miesiąc kalendarzowy. Ważność każdego bonu zostanie wskazana bezpośrednio na bonie. Jeśli zwycięzca nie wykorzysta danego kuponu w danym miesiącu, wygaśnie on bez odszkodowania.

1.4. Konkurs trwa od 2.5.2023 , od momentu publikacji na www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl , do końca o 23:59 w dniu 31 7.2023r. (dalej jako „okres realizacji”).

1.5. Klientem jest każda w pełni niezależna osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i dokonuje zakupu towarów w sklepie internetowym www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk , www.terrymoda.pl (zwana dalej „Klientem”).

1.7. Uczestnikiem konkursu jest każdy klient zamawiający towary na adres w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji , który spełnia łącznie następujące warunki: a) jest zarejestrowany lub zalogowany w sklepie internetowym www.terrymoda.cz , www. terrymoda.sk , www.terrymoda.pl , b) wyrazi zgodę na udział w konkursie podczas składania zamówienia poprzez zaznaczenie przyciskuWyrażam zgodę na udział w konkursie i potwierdzam, że zapoznałem się z warunkami konkursu , c) złoży zamówienie w czasie konkursu w sklepie internetowym www.terrymoda.pl o minimalnej wartości 200 zł i również nie jest klientem hurtowym (dalej jako „uczestnik”).

II. Podstawowe warunki konkursu

2.1. Uczestnik wyrażający zgodę na przystąpienie do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na niniejszy regulamin konkursu oraz potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem konkursu.

2.2. Podczas konkursu uczestnik dokonuje zakupu towarów w sklepie internetowym www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk lub www.terrymoda.pl (dalej „ zakup ”) i płaci za ten zakup należycie i terminowo, zgodnie z terminem określonym w przejmie fakturę za zakup i zakup (najpóźniej do 31 lipca 2023 r. ) przed ogłoszeniem. Jeśli zakup zostanie zwrócony w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu, a uczestnik otrzyma zwrot kosztów zakupu, uczestnik zostanie automatycznie zdyskwalifikowany z konkursu.

2.3. Ci, którzy:

2.3.1. nie spełnia warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie;

2.3.2. Będą działać z naruszeniem prawa i/lub dobrych obyczajów i/lub popełnią oszustwo w związku z konkursem;

2.3.3. Pozostają z Organizatorem w stosunku pracy lub podobnym, a także z osobami powiązanymi z Organizatorem osobowo i finansowo, w tym z ich bliskimi i bliskimi.

2.4. W przypadku wykluczenia uczestnika, uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie za jakiekolwiek koszty, szkody lub utracone korzyści, które mogą wyniknąć z powodu wykluczenia z konkursu.

III. Szczegółowe warunki udziału w konkursie

3.1. Uczestnik, który spełni warunki udziału w konkursie określone w niniejszym regulaminie zostaje automatycznie włączony do konkursu o wygraną.

3.2. Organizator dokona wyboru na podstawie losowania jeden zwycięzca. Zwycięzca będzie musiał odpowiedzieć w ciągu 48 godzin od ogłoszenia . Niezastosowanie się do tego spowoduje zakończenie konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.

3.3. Uczestnik, który odstąpi od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z pkt. 2.2. regulaminu konkursu, nie będą brane pod uwagę w losowaniu nagród.

3.4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki udziału w konkursie.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji bez podania przyczyny i bez należytego uzasadnienia w przypadku wątpliwości co do ewentualnego wykluczenia uczestnika. Takie wyłączenie przez Organizatora jest zawsze ważne.

 

IV. Ogłoszenie Zwycięzcy

4.1. Zwycięzca zostanie ogłoszony 1 sierpnia 2023. Zwycięzca zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej na jego koncie w sklepie internetowym www.terrymoda.cz , www.terrymoda.sk lub www.terrymoda.pl .

V. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane kontaktowe Organizatora można znaleźć na stronie https://www.terrymoda.pl/kontakt/

5.2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawidłowy udział w konkursie i czynności z nim związane, takie jak ocena Uczestników, kontrola i ocena spełniania przez Uczestników warunków konkursu, publiczne ogłoszenie zwycięzcy (w szczególności w serwisie społecznościowym Terrymoda sieci) i kontaktując się ze zwycięzcą nagrody. Podczas ogłaszania zwycięzcy podane zostanie tylko imię i nazwisko.

5.3. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Organizatora polegający na dysponowaniu danymi osobowymi Uczestnika we wskazanych celach, gdyż każdy Uczestnik bierze udział w Konkursie dobrowolnie na podstawie wyrażonej przez siebie zgody na udział w Konkursie. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża również wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas transmisji wiadomości elektronicznych.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Konkursu, zamiany nagród w Konkursie na nagrody o podobnym rodzaju lub wartości lub do całkowitego odwołania Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu Konkursu w dowolnym momencie trwania Konkursu.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku wykrycia oszustwa lub innego niewłaściwego zachowania Uczestnika, o którym mowa w pkt. 2.2. Wybierz zastępczego zwycięzcę zgodnie z punktem 3.2 regulaminu konkursu. Regulamin konkursu.

6.5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w konkursie.

6.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2.05.2023, a każdy Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

6.7. Wszystkie zasady, które nie są uregulowane w niniejszym regulaminie konkursu, podlegają prawu Republiki Czeskiej.

 

Dbamy o Twoją prywatność

Ten sklep internetowy przechowuje pliki cookies, które pomagają mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Korzystając z naszych usług wyrażasz zgodę na ich używanie.

Zezwól na wszystkoUstawienia szczegółowe